LiveZilla Live Chat Software
Min konto
0 Artikler i indkøbskurven

Din indkøbskurv er tom i øjeblikket.

Almindelige forretningsbetingelser

Stand: maj 2016 - Version: 1.06

I. Generelle forretningsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser


(1) De nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle aftaler, du indgår med os som udbyder (Electronet24 GmbH) på internetsiden www.electronet24.com. For så vidt intet andet er aftalt, gøres der indsigelser mod eventuel inddragelse af dine egne betingelser.

(2) En forbruger er iht. de nedenstående regler enhver naturlig person, der indgår en købsaftale med formål, der primært hverken kan anses for at indgå i personens erhvervsmæssige aktiviteter eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende er enhver naturlig eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der ved indgåelse af en købsaftale udfører aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende eller erhvervsmæssige aktiviteter.

§ 2 Tilblivelse af aftalen

(1) Aftalens formål er salg af varer.

(2) Allerede ved at lægge det pågældende produkt på vores hjemmeside forelægge vi dig et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale til de i artikelbeskrivelsen angivne betingelser.

(3) Købsaftalen indgås via online indkøbskurv-systemet som følger: De varer, der påtænkes købt, lægges i "indkøbskurven". Ved hjælp af den pågældende knap på navigationslinjen kan du få adgang til "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer. Når du aktiverer siden "Kasse" og har indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises efterfølgende igen alle bestillingsdata i bestillingsoversigten.
For så vidt du vælger et straksoverførselssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, AmazonPayments, Postpay, straksoverførsel), sendes du i vores onlineshop enten videre til bestillingsoversigten, eller du videresendes i første omgang til straksoverførselssystemets hjemmeside.
Hvis du videresendes til det pågældende straksoverførselssystem, skal du der vælge / indtaste dine data. Derefter sendes du tilbage til bestillingsoversigten i vores onlineshop. Inden afsendelsen af din bestilling har du mulighed for igen at kontrollere eller ændre (også med internetbrowserens "Tilbage"-funktion) alle oplysninger, eller du kan afbryde købet. Ved at sende bestillingen med knappen "omkostningspligtig bestilling" accepterer du retsgyldigt tilbudet, og købsaftalen træder i kraft.

(4) Dine forespørgsler om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi forelægge dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Afvikling af bestillingen og videresendelse af alle i forbindelse med aftaleindgåelsen nødvendige oplysninger sker pr. e-mail, til dels automatiseret. Du skal derfor sikre, at din e-mailadresse er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret og navnlig ikke hindres af et spamfilter.

§ 3 Tilbageholdsret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun gøre en tilbageholdsret gældende, for så vidt det drejer sig om krav fra den samme aftale.

(2) Indtil komplet betaling af købsprisen forbliver varen vores ejendom.

(3) Hvis du er erhvervsdrivende, gælder desuden følgende:

a) Vi forbeholder os ret til varen indtil komplet betaling i den aktuelle forretningsrelation. Inden overgang af forbeholdsvarens ejendomsret er pantsætning eller sikkerhedsoverdragelse ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varen. Her overdrager du allerede nu alle tilgodehavender på dit fakturabeløb ved videresalget til os; vi modtager overdragelsen. Desuden er du bemyndiget til inddragelse af tilgodehavendet. For så vidt du ikke efterkommer dine betalingsforpligtelser, forbeholder vi os dog selv ret at inddrive tilgodehavendet.

c) Hvis forbeholdsvaren forbindes eller blandes, opnår vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af forbeholdsvaren til de andre forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen.

d) Vi forpligter os til at på opfordring at frigive vores påkrævede sikkerhed for så vidt at vores sikkerheds realiserbare værdi overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10%. Valget af den frigivne sikkerhed påhviler os.

§ 4 Ansvar for mangler

(1) Det lovpligtige ansvar for mangler gælder.

(2) For så vidt du er erhvervsdrivende, gælder i stedet for punkt 1 følgende:

a) Som beskrivelse af varens beskaffenhed gælder kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse, dog ikke anden annoncering, offentlige anprisninger og udsagn fra producenten.

b) Du er forpligtet til straks og omhyggeligt at kontrollere varen for afvigelser i kvalitet og mængde og inden for 7 dage fra varens modtagelse skriftligt at meddele os åbenlyse mangler; til overholdelse af fristen er rettidig afsendelse tilstrækkeligt. Dette gælder også for senere konstaterede skjulte mangler fra det tidspunkt, hvor de skjulte mangler konstateres. Ved misligholdelse af kontrol- og påtalepligten kan mangelsbeføjelser ikke gøres gældende.

c) Efter vores valg afhjælper vi mangler enten ved udbedring eller erstatningsleverance. Ved fejlslagen mangelafhjælpning kan du efter eget valg kræve nedslag eller annullering af aftalen. Efter to fejlslagne forsøg gælder mangelafhjælpningen som fejlslagen, såfremt der ikke navnligt på baggrund af sagens art eller mangel eller andre omstændigheder viser sig noget andet. Ved udbedring skal vi ikke betale de øgede udgifter, der opstår ved forsendelse af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet, såfremt forsendelsen ikke betinger varens formålsbestemte anvendelse.

d) Forældelsesfristen for mangelsbeføjelser er på et år fra varens udlevering. Den forkortede forældelsesfrist for mangelsbeføjelser gælder ikke ved krænkelse af liv, legeme eller helbred, der kan henføres til selvforskyldte skader, som vi har forårsaget, og groft uagtsomt eller forsætligt forårsagede skader eller svig samt ved regreskrav iht. §§ 478, 479 BGB.

§ 5 Erstatningsansvar

(1) Vi er fuldt ud erstatningsansvarlige ved krænkelse af liv, legeme eller helbred. Desuden er vi fuldt ud erstatningsansvarlige i alle sager om forsætlighed og grov uagtsomhed, ved svigagtig fortielse af en mangel, ved overtagelse af garantien for købsgenstandens beskaffenhed og ved alle andre lovmæssigt regulerede sager.

(2) Erstatningsansvaret for mangler inden for det lovpligtige ansvar for mangler reguleres af den pågældende bestemmelse i vores kundeinformation (del II) og de generelle forretningsbetingelser (del I).

(3) Såfremt væsentlige aftalemæssige forpligtelser er berørt, begrænses vores erstatningsansvar ved let uagtsomhed til den aftaletypiske, forudseelige skade. Væsentlige aftalemæssige forpligtelser er væsentlige pligter, der godtgøres af aftalens natur, og hvis misligholdelse ville bringe opnåelsen af aftalens formål i fare, samt pligter, som aftalen iht. dens indhold pålægger os til opnåelse af aftalens formål, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt udførelse af aftalen, og hvis overholdelse du til enhver tid må have tillid til.

(4) Ved misligholdelse af mindre aftalemæssige forpligtelser er erstatningsansvaret ved let uagtsom misligholdelse af forpligtelser udelukket.

(5) Iht. aktuel teknisk viden kan det ikke sikres, at datakommunikationen er fejlfri og/eller, at den til enhver tid er mulig. Derfor er vi for så vidt ikke ansvarlige for, at hjemmesiden og de tilbudte serviceydelser er konstant eller uafbrudt tilgængelige.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov er gældende. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, for så vidt dette ikke medfører afkald på ufravigelige forbrugerbeskyttende regler i medlemsstaten, hvor forbrugeren har sit normale opholdssted (begunstigelsesprincippet).

(2) Opfyldelsessted for alle ydelser i vores forretningsrelationer samt værneting er vores hjemsted, for så vidt du ikke er forbruger, men købmand, offentligretlig juridisk person eller offentligretlig særlig formue. Det samme gælder, hvis ikke du har et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis bopælen eller det almindelige opholdssted på tidspunktet for sagsanlægget ikke er kendt. Hjemmel til også at henvende sig til domstolen ved et andet lovpligtigt værneting forbliver gyldig.

(3) De Forenede Nationers Konvention om Internationale Løsørekøb finder udtrykkeligt ikke anvendelse.


II Kundeinformation

1. Sælgers identitet


Electronet24 GmbH
Am Bahndamm 88
25469 Halstenbek
Tyskland
Telefon: 0800 2222234
E-mail: shop@electronet24.com

Europa-Kommissionen har oprettet en platform til udenretslig onlinetvistbilæggelse (OTB), se http://ec.europa.eu/odr.

2. Informationer om tilblivelse af aftalen

De tekniske trin inden aftaleindgåelsen, selve aftaleindgåelsen og mulighederne for rettelser sker iht. bestemmelserne i vores generelle forretningsbetingelsers § 2 (del I).

3. Aftalesprog, gemning af aftalen

3.1. Aftalesprog er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke aftalen. Inden bestillingen afsendes fra online indkøbskurv-systemet, kan aftaledata udprintes ved hjælp af browserens udprintningsfunktion eller gemmes elektronisk. Efter at vi har modtaget bestillingen, sendes bestillingsdataene, de lovbefalede oplysninger for fjernsalgsaftaler og de generelle forretningsbetingelser igen til dig pr. e-mail.

3.3. Ved tilbudsforespørgsler uden om online indkøbskurvs-systemet modtager du pr. e-mail alle aftaledata som led i en bindende aftale, som du kan udprinte eller gemme elektronisk.

4. Code of Conduct

4.1. Vi har tilsluttet os Händlerbund Management AGs kvalitetskriterier og dermed også Ecommerce Europe Trustmarks Code of Conduct, som du kan læse her: http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf og http://www.ecommerce-europe.eu/website/trustmark/code-of-conduct/haendlerbund

4.2 Vi har tilsluttet os Trusted Shops GmbHs Code of Conduct, som du kan læse her: http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html.

5. Varens eller serviceydelsens væsentlige kendetegn

Varens og/eller serviceydelsens væsentlige kendetegn fremgår af artikelbeskrivelsen og de supplerende oplysninger på vores internetside.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. Tilbuddenes priser samt forsendelsesomkostningerne er samlede priser. De indeholder alle prisens bestanddele og alle relevante skatter.

6.2. Forsendelsesomkostningerne indgår ikke i købsprisen. De kan ses ved at trykke på den pågældende knap på vores internetside eller i den pågældende artikelbeskrivelse, de vises særskilt i bestillingsprocessen og påhviler dig, for så vidt der ikke er tale om gratis levering.

6.3. De forskellige betalingsmåder kan ses ved at trykke på den pågældende knap på vores internetside eller i den pågældende artikelbeskrivelse.

6.4. For så vidt ikke andet fremgår at de enkelte betalingsmåder, forfalder aftalebeløbet til betaling straks.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen samt eventuelle leveringsbegrænsninger kan ses ved at trykke på den pågældende knap på vores internetside eller i den pågældende artikelbeskrivelse.

7.2. For så vidt du er forbruger, er det fastlagt ved lov, at risikoen for hændelig undergang eller hændelig forringelse af den solgte genstand under forsendelsen først overgår til dig ved overdragelse af varen, uanset, om forsendelsen er forsikret eller ej. Det gælder ikke, hvis du selv har anmodet et transportfirma, der ikke er udpeget af virksomheden, eller en person til at varetage forsendelsen. Hvis du er erhvervsdrivende, sker levering og forsendelse for egen risiko.

8. Lovpligtigt erstatningsansvar for mangler

8.1. Erstatningsansvaret for mangler ved vores varer følger bestemmelserne under "Ansvar for mangler" i vores generelle forretningsbetingelser.

8.2. Som forbruger anmodes du straks ved levering at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og så hurtigt som muligt at meddele reklamationer til os og til speditøren. Hvis ikke du overholder denne bestemmelse, har det ingen indflydelse på dine lovpligtige mangelsbeføjelser.

Händlerbund Management AGs jurister, der er specialiseret i it-lovgivning, har udarbejdet de foreliggende generelle forretningsbetingelser og kundeinformationer, og det kontrolleres løbende, om de er i overensstemmelse med aktuel lovgivning. Händlerbund Management AG garanterer for aftalernes retssikkerhed og er ansvarlig ved påbud. Flere oplysninger om emnet finder du på: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Generelle forretningsbetingelser og kundeinformationer som download