LiveZilla Live Chat Software
Mitt konto
0 Artiklar i kundvagnen

Din kundvagn är just nu tom.

Allmänna affärsvillkor

Version: Maj 2016 - Version: 1.06

I. Allmänna affärsvillkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Affärsvillkoren nedan gäller för alla avtal som du sluter med oss som leverantör (Electronet24 GmbH) via webbsidan www.electronet24.com. Om inget annat överenskommits utesluts i förekommande fall egna villkor som du använder.

(2) Konsumenter enligt bestämmelserna nedan är alla fysiska personer som utför en rättshandling i ett syfte som till övervägande del varken kan tillföras deras näringsverksamhet eller verksamhet som egenföretagare. Företagare är alla fysiska eller juridiska personer eller ett personbolag med rättskapacitet som genom att sluta ett avtal handlar i utövandet av sin verksamhet som egenföretagare eller sin näringsverksamhet.

§ 2 Avtalsslut

(1) Föremål för avtalet är försäljning av varor.

(2) Redan när vi publicerar produkten på vår webbsida ger vi dig ett bindande anbud om att sluta ett köpeavtal utifrån de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Köpeavtalet sluts på följande sätt via kundvagnssystemet på webbsidan: De varor som avses inhandlas läggs i "kundvagnen". Genom knappen i navigeringsfältet kan du hämta "kundvagnen" och när som helst utföra ändringar där. När sidan "Kassa" hämtats och personinformationen och betalnings- och fraktvillkoren angetts visas avslutningsvis återigen all beställningsinformation i beställningsöversikten. Om du väljer att betala genom ett direktbetalningssystem (t.ex. PayPal, PayPal Express/PayPal Plus, AmazonPayments, Postpay eller direktöverföring) dirigeras du antingen till beställningsöversikten i vår webbutik eller vidare till direktbetalningssystemets webbsida. Sker dirigeringen till respektive direktbetalningssystem väljer eller anger du dina uppgifter där. Avslutningsvis dirigeras du tillbaka till beställningsöversikten i vår webbutik. Innan beställningen skickas har du här möjlighet att återigen kontrollera eller ändra samtliga uppgifter (kan även göras genom webbläsarens funktion "Tillbaka"), eller avbryta köpet. Genom att skicka beställningen via knappen "Beställ" förklarar du att du rättsligt bindande accepterat anbudet, och därmed sluts köpeavtalet.

(4) Dina förfrågningar om att skapa ett anbud är inte bindande för dig. Vi ger dig då ett bindande anbud i skriftlig form (t.ex. via e-post) som du kan acceptera inom fem dagar.

(5) Genomförandet av beställningen och överföringen av all nödvändig information i samband med avtalsslutet sker delvis automatiserat via e-post. Du måste därför säkerställa att den e-postadress du lämnat till oss är korrekt, att det är tekniskt möjligt att ta emot e-post och särskilt att detta inte hindras av skräppostfilter.

§ 3 Rätt att hålla inne betalning, äganderättsförbehåll

(1) Rätten att hålla inne betalning kan du endast utöva om det rör sig om fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varan förblir vår egendom tills hela köpesumman betalats.

(3) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi förbehåller oss äganderätten till varan tills alla fordringar från den pågående affärsförbindelsen reglerats. Innan ägandet av förbehållsvaran övergått tillåts varken pantsättning eller överlåtande av säkerheter. b) Du kan sälja varan vidare i den vanliga verksamheten. I sådant fall överlåter du redan då alla fordringar i nivå med fakturabeloppet som du får genom försäljningen, till oss och vi accepterar överlåtelsen. Du har även rätt att indriva fordringen. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på tillfredsställande sätt förbehåller vi oss dock rätten att själva indriva fordringen.

c) Vid kombination och blandning av förbehållsvaran får vi medäganderätt till den nya saken utifrån förbehållsvarans fakturavärde i förhållande till de andra bearbetade föremålen vid tidpunkten för bearbetningen.

d) Vi förbinder oss att på din begäran frige de säkerheter vi har rätt till i den utsträckning som det realiserbara värdet på våra säkerheter överstiger den fordring som ska säkras med mer än 10 %. Vi väljer de säkerheter som ska friges.

§ 4 Garanti

(1) Lagstadgade garantirättigheter föreligger.

(2) Om du är företagare gäller avvikande från stycke 1:

a) Som varans beskaffenhet gäller endast våra egna uppgifter och tillverkarens produktbeskrivning som överenskommet, dock inte övrig reklam, offentliga lovord och yttranden från tillverkaren.

b) Du är skyldig att genast och med tillbörlig noggrannhet undersöka varan gällande kvalitets- och mängdavvikelser och skriftligen meddela oss om uppenbara fel inom sju dagar efter att varan mottagits, och det räcker om meddelandet skickats i tid för att fristen ska anses iakttagen. Detta gäller även efter upptäckt av dolda fel som fastställs senare. Om undersöknings- och informationsskyldigheten åsidosätts utesluts alla garantianspråk.

c) Vid fel uppfyller vi garantin genom att välja att antingen reparera eller byta ut varan. Om åtgärden misslyckas kan du välja att begära prisreducering eller att frånträda avtalet. Åtgärden anses misslyckad efter två fruktlösa försök, om inget annat särskilt framkommer utifrån typen av vara eller fel eller övriga omständigheter. Vid reparationer måste vi inte bära de ökade kostnaderna som uppkommer genom att varan transporteras till en annan plats än uppfyllelseorten, om inte transporten motsvarar varans avsedda användning.

d) Garantitiden är ett år efter att varan levererats. Den förkortade garantitiden gäller inte för oss tillskrivna och genom försummelse orsakade skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa, eller skador orsakade av grov vårdslöshet eller uppsåt, resp. bedrägligt handlande, eller vid regressrätt enligt §§ 478, 479 i BGB (den tyska civillagen).

§ 5 Ansvar

(1) Vi ansvarar oinskränkt för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa. Vi tar även utan inskränkning ansvar i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, vid bedrägligt döljande av ett fel, vid övertagande av garantin för köpeföremålets beskaffenhet och i alla andra lagstadgade fall.

(2) Ansvaret för fel enligt den lagstadgade garantin överensstämmer med motsvarande bestämmelse i vår kundinformation (Del II) och våra Allmänna affärsvillkor (Del I).

(3) Om väsentliga avtalsförpliktelser påverkas begränsas vårt ansvar vid ringa försumlighet till de för avtalet typiska, förutsebara skadorna. Väsentliga avtalsförpliktelser är väsentliga förpliktelser som framgår av avtalets natur och vars åsidosättande skulle äventyra att avtalssyftet uppnås, liksom förpliktelser som avtalet ålägger oss enligt dess innehåll för att uppnå avtalssyftet, vars uppfyllande först alls gör det möjligt att genomföra avtalet på korrekt sätt, och som du regelbundet ska kunna förlita dig på att de fullgörs.

(4) Vid åsidosättande av mindre avtalsförpliktelser utesluts ansvar vid ringa försumlighet av förpliktelserna.

(5) Datakommunikationen via internet kan enligt den nuvarande tekniska nivån inte garanteras vara felfri och/eller alltid tillgänglig. Vi ansvarar såtillvida varken för ständig eller för oavbruten tillgänglighet till webbsidan och den tjänst som erbjuds där.

§ 6 Tillämplig lag, uppfyllelseort, domstolsbehörighet

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter är denna lag tillämplig endast om skyddet som garanteras genom tvingande lagstiftning i den stat där konsumenten vanligen vistas, därmed inte fråntas (principen om den mest förmånliga lagen).

(2) Uppfyllelseort för alla prestationer utifrån de befintliga affärsförbindelserna med oss, liksom domstolsbehörighet, är vårt säte, om du inte är konsument, utan handlare eller juridisk person under allmän rätt eller offentligrättslig fond. Samma gäller om du inte omfattas av någon allmän domstolsbehörighet i Tyskland eller inom EU eller om bostadsort eller hemvist inte är kända vid tidpunkten då talan väcks. Rätten att även överklaga till en annan domstol berörs inte av detta.

(3) Bestämmelserna i FN-konventionen om internationella köp (CISG) är uttryckligen inte tillämpliga.


II. Kundinformation

1. Säljarens identitet


Electronet24 GmbH
Am Bahndamm 88
25469 Halstenbek
Tyskland
Telefon: +49 (0)800-222 22 34
E-post: shop@electronet24.com

Europeiska kommissionen tillhandahåller en webbplattform för tvistlösning utanför domstol, som kan hämtas under http://ec.europa.eu/odr.

2. Information om avtalsslut

De tekniska stegen för att sluta avtalet, själva avtalsslutet och korrigeringsmöjligheterna sker enligt § 2 i våra Allmänna affärsvillkor (Del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Hela avtalstexten lagras inte av oss. Innan beställningen skickas genom kundvagnssystemet på webbsidan kan avtalsinformationen skrivas ut via webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. När beställningen inkommit till oss skickas beställningsinformationen, den lagstadgade informationen vid distansavtal och våra Allmänna affärsvillkor återigen till dig via e-post.

3.3. Vid anbudsförfrågningar utanför kundvagnssystemet på webbsidan får du all avtalsinformation inom ramen för ett bindande anbud skickad till dig via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Uppförandekoder

4.1. Vi följer kvalitetskriterierna från den tyska branschorganisationen för e-handel, Händlerbund Management AG, och den sammanfallande uppförandekoden Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, som kan ses under: http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf och http://www.ecommerce-europe.eu/website/trustmark/code-of-conduct/haendlerbund 4.2 Vi följer även garantimärkningen Trusted Shops GmbH:s hederskodex, som kan ses under: http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html.

5. Väsentliga egenskaper för varan eller tjänsten

Väsentliga egenskaper för varan och/eller tjänsten finns i artikelbeskrivningen och de kompletterande uppgifterna på vår webbsida.

6. Priser och betalningssätt

6.1. De priser som anges för respektive erbjudande och för frakt är totalpriser. De innefattar alla delar av priset, inklusive alla tillkommande skatter.

6.2. De tillkommande fraktkostnaderna ingår inte i köpesumman. De kan hämtas via en märkt knapp på vår webbsida eller i respektive artikelbeskrivning, anges särskilt under beställningens gång och ska betalas ytterligare av dig, om inte en kostnadsfri leverans överenskommits.

6.3. De betalningssätt som är tillgängliga för dig anges under en märkt knapp på vår webbsida eller i respektive artikelbeskrivning.

6.4. Om inget annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller betalningskraven från det ingångna avtalet genast till betalning.

7. Leveransvillkor

7.1. Leveransvillkoren, leveranstidpunkten och eventuella leveransbegränsningar anges under en märkt knapp på vår webbsida eller i respektive artikelbeskrivning.

7.2. Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av det köpta föremålet under transporten övergår först när varan överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du själv anlitat ett transportföretag som inte utsetts av företagaren eller en annan person som bestämts för att utföra transporten. Om du är företagare sker leveransen och transporten på din risk.

8. Lagstadgat ansvar för fel

8.1. Ansvaret för fel på våra varor följer bestämmelsen "Garanti" i våra Allmänna affärsvillkor (Del I).

8.2. Som konsument ombeds du att omgående kontrollera varan vid leveransen gällande fullständighet, uppenbara fel och transportskador och snarast meddela dina klagomål både till oss och till speditören. Om du inte gör detta påverkar det inte dina lagstadgade garantianspråk.

Dessa Allmänna affärsvillkor och denna kundinformation sammanställdes av Händlerbund Management AG:s jurister, som är specialiserade på IT-rätt, och kontrolleras ständigt gällande överensstämmelse med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar att texterna är rättssäkra och ansvarar vid fall av anmodan. Mer information om detta finns under: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Allmänna affärsvillkor och kundinformation för nedladdning