LiveZilla Live Chat Software
Mitt konto
0 Artiklar i kundvagnen

Din kundvagn är just nu tom.

Ångerrätt och dess följder

Ångerrätt och dess följder

Konsumenter kann frånträda sin viljeförklaring om att ingå avtal inom två veckor i skriftlig form (till exempel per brev, fax, e-post) utan att ange några skäl, eller genom att skicka tillbaka varan. Fristen börjar löpa efter att denna information mottagits i skriftlig form, dock inte innan varan anlänt till konsumenten och inte heller innan informationsskyldigheten fullgjorts enligt artikel 246 paragraf 2 jämförd med § 1, första, andra och fjärde stycket i EGBGB, den tyska förordningen om informations- och bevisskyldighet i civilrätten, samt informationsskyldighet enligt § 312e, första stycket, första meningen i BGB jämförd med artikel 246 paragraf 3 EGBGB. Vid beräkning av fristen räknas den dagen inte med då fränträdet meddelades i textform, dagen då varan anlände till konsumenten och inte heller dagen då den ovan nämnda informationsskyldigheten fullgjordes. För att fristen ska anses iakttagen räcker det att förklaringen om att frånträda avtalet eller varan skickats inom rätt tid. Förklaringen om att frånträda avtalet skickas till:

Electronet24 GmbH
Verkställande direktör: Andreas Pauli
Am Bahndamm 88
25469 Halstenbek/Tyskland

Fax DE: +49.4102-4 555 8 287
E-Post: shop@electronet24.com

Om avtalet frånträds på ett giltigt sätt ska vardera parten återbära erhållna prestationer och i förekommande fall utge uppburen vinst (till exempel ränta). Om konsumenten inte alls eller bara delvis kann lämna tillbaka det som mottagits, eller om konsumenten endast kann lämna tillbaka det i försämrat skick, måste denne utge värdeersättning. Vid överlåtelse av varor gäller detta inte om försämringen av varan uteslutande beror på en sådan kontroll av varan som hade kunnat göras i en butik. För övrigt kann konsumenten undvika att bli skyldig att utge värdeersättning för försämring av en vara på grund av att den tagits i bruk för avsett ändamål genom att inte ta varan i bruk som om den vore konsumentens egendom och genom att avstå från allt som påverkar varans värde. Varor som kann skickas med paket ska skickas tillbaka på Electronet24:s risk. Konsumenten ansvarar för kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar den vara som beställts och om priset på den återsända varan inte överstiger ett belopp på EUR 40,00, eller om konsumenten vid ett högre pris på varan vid tidpunkten för frånträdet ännu inte utfört motprestationen eller en avtalsenligt överenskommen delbetalning. I annat fall är returförsändelsen kostnadsfri för konsumenten. Varor som inte kann skickas med paket hämtas hos konsumenten. Skyldigheter till ersättning av betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar, då börjar fristen gällande ersättningsskyldighet för Electronet24 med tillgången till förklaringen om frånträde från avtalet eller vid returförsändelse med tillgången till varan.

Ångerrätten gäller enligt § 312 d, fjärde stycket, nr. 2 i BGB inte vid avtal om leverans av ljud- eller videoupptagningar eller av mjukvara om de levererade databärarna öppnats av konsumenten, samt enligt § 312 d, fjärde stycket, nr. 3 i BGB inte vid avtal om leverans av tidningar, tidskrifter eller illustrerade tidskrifter.